Beleidsplan

1. Inleiding

Vrijwilligersgroep ALS Westland  is in december 2008 gestart met haar activiteiten nadat de teamleden in de nabije omgeving  geconfronteerd werden met de ziekte ALS. De reden waarom het team begon was omdat zij het belangrijk vonden om aandacht te krijgen voor de  (toen vooral) zeer onbekende, onbegrepen en verschrikkelijk zenuw-spierziekte ALS met als uiteindelijk streefdoel om ALS van de kaart te krijgen. Sinds 26 juni 2013 vormen de teamleden  het bestuur van de die dag opgerichte Stichting ALS Westland. In dit beleidsplan worden alle belangrijke zaken rondom deze stichting kort aangegeven.

2. Het doel van Stichting ALS Westland

Stichting ALS Westland heeft ten doel:
a. het vergroten van de naamsbekendheid van Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)
b. het inzamelen van geld voor onderzoek naar ALS
c. het draaglijker maken van het leven van ALS patiënten middels het leveren van bijdragen
aan het onderzoek naar het vinden van de oorzaak van en de oplossing voor ALS, en voorts
al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
d. de Stichting heeft niet ten doel het maken van winst

3. Activiteiten

Stichting ALS Westland tracht haar doel onder meer te bereiken door het genereren van publiciteit, het organiseren van acties, sponsoring en middels donaties. Op de website www.alswestland.nl vermelden zij alle  zaken die hiermee verband houden.

4. Organisatiestructuur

Voorzitter                        : Linda Slaghuis-Vellekoop              06 – 23 846 825
Secretaris                        : Lenie Scheffers- van Schie             06 – 41 374 113
Penningmeester            : Mariska Bransen – den Haan        06 – 30 396 798

Het takenpakket dat voortkomt uit het organiseren van de acties zal gezamenlijk door het bestuur worden uitgevoerd of  in onderling overleg worden verdeeld.

De bestuurders van Stichting ALS Westland voeren hun taken uit op vrijwillige basis.

5. Financiering

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
a. subsidies en andere bijdragen
b. schenkingen, erfstellingen en legaten
c. alle andere verkrijgingen en baten

De Stichting ALS Westland streeft ernaar de kosten tot een minimum te beperken zodat vrijwel alle ontvangsten ten goede komen aan haar doelstellingen. De stichting is ANBI-geregistreerd.

6. Vermogensbeheer

Het bestuur beheert het vermogen van Stichting ALS Westland. Het grootste gedeelte van de gelden gaat  naar de Stichting ALS Nederland  www.stichting-als.nl  voor onderzoek . Soms vind er een kleine donatie plaats aan een activiteit die ten doel heeft de kwaliteit van leven van ALS patiënten te verbeteren.

Jaarlijks legt Stichting ALS Westland in een beknopt jaarverslag verantwoording af over de besteding van de middelen. Dit jaarverslag wordt gepubliceerd op de website.

Indien Stichting ALS Westland wordt geliquideerd zal een eventueel batig liquidatiesaldo worden gestort naar Stichting ALS Nederland.

7. Bijlagen

RSIN/ Fiscaalnummer Stichting ALS Westland 8529.39.681B01
Adres: Poeldijksepad 7b, 2675 CL Honselersdijk